en az 3 karakter olmalıdır
Orijinal Ürün Garantisi

Orijinal Ürün Garantisi

Orijinal Ürün Garantisi

Honda ailesine katılan motosiklet sürücüleri için aşağıda yer alan garanti süresi ve şartlar uygulanır. Ayrıca bazı özel durumlarda Honda Türkiye, sizin iyiliğiniz ve güvenliğiniz için şartlar konusunda değişiklikler uygulayabilir. Honda, yasal garanti süresi olan 2 yıla ek olarak Honda yetkili bayileri tarafından satışı gerçekleştirilen motosikletler için 1+1 yıl olmak üzere toplam +2 yıllık uzatılmış “Honda motosiklet şartlı onarım garantisi” sunar. “Honda 4 Yıl Garanti” olarak da bilinen bu garantinin kapsamından 200 cc altı motor hacmine sahip motosikletler yararlanamaz.

1. Honda Garanti Süresi

Malzeme ve işçilikle ilgili kusurlar için garanti süresi 2 yıldır.

2. Garanti Genel Şartları:

 • Honda garanti süresi, motosikletin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Ancak motosikletin yasal garanti süresi, teslim tarihinden itibaren 2 yıl veya 30.000 km’dir (Hangisi önce dolarsa garanti biter).
 • Motosikletin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı, belirtilen şartlar gereğince firmamızın garantisi kapsamındadır. 
 • Motosikletin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
 • Motosikletin tamir süresi azami 45 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.
 • 2 yıl veya 30.000 km (Hangisi önce dolarsa biter.) yasal garanti süresi içerisinde tüketicinin seçimlik hakları şunlardır:
 • Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 • Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 • Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 • İmkan varsa satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Ücretsiz onarım veya motosikletin ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları, üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici veya ithalatçı müteselsilen sorumludur.
 • Ücretsiz onarım veya motosikletin ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde motosikletin ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. 
 • Ücretsiz onarım veya motosikletin ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarının; satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz (30) iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
 • Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
 • Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir. 
 • 2 yıl veya 30.000 km sınırlarından biri dolduğu takdirde yasal garanti süresi sona erer. 30.000 km sınırı dolduktan sonra motosikletin tüketiciye ilk teslim tarihinden itibaren 2 yıllık süre (Honda garanti süresi) doluncaya kadar tüketicinin sadece ücretsiz onarım talebinde bulunma hakkı vardır. Tüketici, bu halde ücretsiz onarım haricindeki seçimlik haklarını kullanamaz. 
 • Tüketicinin, seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin motosikletin onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
 • Tüketicinin, 2 yıl veya 30.000 km (Hangisi önce dolarsa biter.) yasal garanti süresi içerisinde ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde motosikletin;
 • Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması,
 • Tamir için gereken azami sürenin aşılması,
 • Tamirinin mümkün olmadığının; yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, 

durumlarında tüketici; motosikletin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa motosikletin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. “Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi” bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur. 

 • Motosikletin ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde motosikletin ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
 • Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda satıcı, motosikletin bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. 
 • Tüketicinin, motosikletin ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, motosikletin ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz (30) iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.
 • Garanti uygulaması sırasında değiştirilen motosikletin garanti süresi, satın alınan motosikletin kalan garanti süresi ile sınırlıdır. 
 • Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak Tüketici Mahkemelerine veya Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
 • Motosikletin Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması ve belirtilenlere uyulmaması halinde oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Pert veya ağır hasarlı olan motosikletlerin garantisi, pert olduğu veya ağır hasara uğradığı tarih itibarıyla biter.
 • Honda Türkiye, motosikletinizin tamiri için sadece Honda Türkiye tarafından tedarik edilen orijinal Honda yedek parçalarının kullanılmasını tavsiye eder. Bakım ve onarımlarda orijinal olmayan ya da Honda tarafından onaylanmayan parça, aksesuar, sıvı kullanılması sebebi ile (yetkili servis tarafından kullanılsa bile) oluşan sorun, uyumsuzluk ve arızalar garanti kapsamında değildir. Müşterinin haricen getirdiği parçanın montajı servis tarafından yapılsa bile bu parçanın sebep olduğu arızalar ve parçanın montajının yapıldığı ana parça ve motosiklet sistemi garanti kapsamından çıkar. Buna ilişkin sorumluluk, bu parçaları uygulayan kurum ve kişilere aittir.
 • Motosikletin üretiminden sonra montajı yapılan orijinal veya orijinal olmayan aksesuarlar, motosiklet faturası ile aynı fatura içinde olsa bile motosiklet garantisi dışındadır. 
 • Motosikletin Honda tarafından üretilmeyen (lastik gibi) ürünleri ile ilgili garanti başvurusunda bulunulması halinde, yapılan başvuruya ilişkin talepler, ürünleri üreten firmalara iletilecek ve ürünleri üreten firmanın kararına göre hareket edilecektir.

3. Garanti Kapsamında Olmayan Durumlar: 

Honda Türkiye aşağıdakiler için herhangi bir sorumluluk kabul etmez:

 • Zaman kaybı
 • Motosikletin kullanılamaması nedeni ile oluşan kayıplar
 • Kullanım Kılavuzu’na aykırı kullanımda motosikletin nakliye giderleri
 • Dış etkenler sonucu meydana gelen fiili hasarlar
 • Kullanımdan kaynaklı arızalarda motosikletin en yakın yetkili servise ulaşım masrafları

Ayrıca;

 • Malzeme ya da üretimdeki kusurlardan kaynaklanmayıp zamanla aşınan, eskiyen, ömrünü tamamlayan ve bunun gibi nedenlerle kullanılmaz hale gelen parçalar ya da zorunlu periyodik/periyodik olmayan bakımlar/tamiratlar neticesinde değişen parçalar, kullanım şartlarına bağlı olarak bakım periyotlarının öncesinde değiştirilmek zorunda olsa bile yapılan işlem garanti kapsamında değerlendirilemez.
 • Garanti uygulamaları; bozuk yol koşulları, çevre etkileri, trafik koşulları, kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmaları, her türlü performans denemeleri ile yarış, zorlama ve işletme talimatına aykırı hasarlarla ilgili başvuruları kapsamamaktadır.
 • Aşağıdakileri kapsayan fakat bunlarla sınırlı olmayan sarf malzemelerin değiştirilmesi garanti kapsamında değildir:
 • Bujiler, filtreler, ampuller, soğutma suyu, yağlar, hidrolikler, contalar, hortumlar, kayışlar, zincirler, balatalar vb. (Malzeme ya da işçilik açısından kusurlu olduğu belirlenen orijinal Honda parçaları hariç).
 • Aşağıdaki durumlardan etkilenen ya da hasar gören parçalar ya da aksesuarlara ilişkin uygulamalar garanti kapsamında değildir:
 • Normal aşınma, ömrünü tamamlama, dikkatsizlik sonucu oluşan arızalar, kullanım sıklığı ve şekli sebebiyle oluşan erken aşınma vb. durumlar (aşırı fren veya debriyaj kullanımı neticesinde erken aşınma vb. gibi durumlar)
 • Hatalı bakım - kötü kullanım
 • Vandalizm - terör - kötü niyetli kullanım, yangın, hırsızlık
 • Zorunlu periyodik bakımların yaptırılmaması 
 • Kaza ve/veya çarpışma, düşme, doğal felaketler, diğer doğa olayları neticesinde ortaya çıkan arızalar, hasarlar (yağmur, dolu, sel, deprem vb.)
 • Herhangi bir parçada izinsiz olarak değişiklik yapılması
 • Uygun olmayan ekleme ya da parça kullanılması, parçaların tasarlanmadığı şekilde kullanımı
 • Zamanla ortaya çıkan ve motosikletin fonksiyonlarını etkilemeyen, boyalı veya boyasız yüzeylerde, bakalit parçalarda oluşan renk solması gibi görsel durumlar 
 • Aşırı yükleme veya aşırı zorlanma nedeni ile oluşan arızalar
 • Isıya maruz kalan parçalarda (egzoz manifoldu gibi) normal olarak oluşan renk değişimleri 
 • Motosikletin kullanıcı tarafından Kullanım Kılavuzu’nda yer alan “sürüşten önce yapılacak kontrollerde” belirtilen günlük bakımlarının yapılmaması neticesinde ortaya çıkan arızalar
 • Yanlış yakıt, hileli yakıt kullanılması neticesinde ortaya çıkabilecek motor, yakıt sistemi veya egzoz ve katalitik konvertör vb. arızaları. Uygun olmayan yağ, hidrolik, soğutma suyu, diferansiyel yağı vb. kullanımı neticesinde ortaya çıkan arızalar. Çevresel faktörlerden kaynaklanan (asit yağmuru, yol tuzları, ağaç sıvıları, kimyevi madde serpintileri vb.) motosiklet dış yüzey korozyonları. Kullanıcı bu tür etkenlere karşı motosikletin bakımını yapmakla yükümlüdür.
 • Honda Türkiye tarafından onaylanmayan bir modifikasyondan kaynaklanan ya da bununla ilgili olan arızalar garanti kapsamında değildir.
 • “Sadece yarışlarda” kullanılmak amacıyla tasarlanmış parça ya da kitlerin montajından kaynaklanan ya da bununla ilgili arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Aşınma göstergesini geçecek şekilde aşınmış lastikler garantiye dahil edilmez.
 • Motor; yarış, kiralama, eğitim vb. aktiviteler için kullanıldığında motosikletin garantisi tamamen geçersiz olacaktır.
 • Yasal hız limitlerinin dışında motosikletin kullanılması nedeniyle oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Motosikletiniz kullanıma bağlı olarak belirli miktarda yağ eksiltebilir. Bu yağ eksiltme ayıp olarak değerlendirilemez.
 • Kilometre sayacının, gerçek kilometre belirlenemeyecek şekilde değiştirilmesi veya kilometrenin değiştirilmiş olması garantiyi geçersiz kılacaktır. Bu yöndeki değişiklik ayrıca yasal olarak suç takibine konu olabilir.

4. Kullanıcının Uyması Gereken Kurallar:

Honda motosikletinizin bakımının, Kullanım Kılavuzu’nda yer alan Periyodik Bakım Programı’na göre Yetkili Honda Servisleri’nde gerçekleştirilmesi sizin sorumluluğunuzdadır. 

 • Motosiklette sorun meydana geldikten sonra en kısa süre içinde Honda Motosiklet Yetkili Servisi’ne götürmekten sorumludur.
 • Motosikletinizin kullanım sırasında bir miktar yağ eksiltmesi normaldir. Ancak motosiklet kullanıcısı “sürüşten önce yapılacak kontrollerde” belirtilen motor yağ seviyesinin kontrolünden, gerekiyorsa yağ ilave edilmesinden, kaçaklara karşı kontrol edilmesinden sorumludur. Motosiklet sahibi olarak Kullanım Kılavuzu’na aykırı kullanım, ihmal, hatalı bakım ya da onaylanmayan modifikasyonlar nedeniyle motosikletinizde ya da bir parçada arıza olması durumunda motosikletiniz garanti kapsamı dışında kalacaktır.
 • Bakım, motosikletin sorunsuz kullanımı için hayati öneme sahiptir. Periyodik bakım programında, motosikletinizi normal şekilde kullandığınız var sayılmıştır. Farklı şekilde kullanım, daha sık kontrol/bakım yapılmasını ve kimi parçaların daha sık değiştirilmesini gerekli kılacaktır. 
 • Motosikletin bakımı için periyodik bakımlar da dahil olmak üzere ücret ödenmesi gerekecektir.
 • Özensiz kullanımdan, periyodik bakımlarınızı yaptırmamanızdan, günlük bakım ve kontrolleri yapmamanızdan ya da hatalı bakım yaptırmanızdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Bakım gereksiniminizi gerçekleştirebileceğiniz en iyi yer olarak size en yakın Honda Yetkili Servisi’ni tavsiye ediyoruz. Garanti kapsamında tamir çalışması yapılması gerektiğinde, bunları Honda Yetkili Servisi’nde gerçekleştirmeniz gerekir. Sizden bakım işlemlerini eksiksiz bir şekilde gerçekleştirdiğinizi gösteren belgeleri yanınızda getirmeniz istenebilir. Bu belgeler aşağıdakilerden oluşabilir:
 • Servis tarihini ve yapılan çalışmayı gösteren iş emri kaydı. İş emirlerinin, motosikletinizin bakımını yapmaya yetkili kişi tarafından imzalanmış ya da kaşelenmiş olması gerekir.
 • Zorunlu periyodik bakımlarla ilgili ayrıntılı bilgi veren iş emirlerinin/faturaların kopyaları. Bu belgelerin muhafazası ve gerektiğinde ibrazından müşteri sorumludur.

HİZMETLER

Honda Kasko

DETAY

Orijinal Yedek Parça

DETAY

Periyodik Bakım

DETAY